قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

مشخصات کتاب: قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

نویسنده: دکتر محمد امین احمدی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تهیه: پژوهشکده فلسفه و کلام

سرویراستار: محمد باقر انصاری

ویراستار: محمد اسماعیل انصاری

چاپ اول: زمستان 1398

قیمت: 110000 تومان

 

معرفی کتاب:

قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی، کوششی است در راستای معرفی «هستی شناسی » فیلسوفان تحلیلی. هستی شناسی حوزه‌ای از تفکر فلسفی است که همچنان در بن و بنیاد تفکر تجربت اندیش و علم‌گرایانه فیلسوفان تحلیلی وجود دارد. حتی می‌توان گفت مقولات هستی شناختی این فیلسوفان از جهاتی همان مقولات هستی شناختی فیلسوفان سنتی و مدرسی است. لکن از چهار حیث تفاوتی ژرف در فلسفه تحلیلی به وجود آمده است که در فلسه سنتی و مدرسی نیست: نخست این‌که مقولاتی به سبب مسایل ناشی از فلسفه زبان و علوم طبیعی در هستی شناسی فیلسوفان تحلیلی مطرح شده اند که در هستی شناسی سنتی و مدرسی غایب اند.

دوم. دقیقا به دلیل التزام روش‌شناختی و معرفت شناختی فیلسوفان تحلیلی به تجربه گرایی وعلوم طبیعی جدید، مقولات هستی شناختی آنان به گونه‌ای اند که وجود را در همان سطح برای ما قابل فهم می‌سازند که زبان به کار رفته در علوم ما را به آن ارجاع می‌دهند، به عبارت دیگر در واقع توسط این مقولات زبان به کار رفته در علوم برای ما قابل فهم می‌شوند. و لذا در این سنخ از وجودشناسی و مقولات آن جایی برای طرح و اثبات موجودات متعالی وجود ندارد، در حالی‌که در فلسفه سنتی و مدرسی مقولات هستی شناختی عمدتا برای فهم و اثبات موجودات متعالی به کار گرفته می‌شوند.

سوم. تحلیل زبان روش و تکنیکی است که از سوی فلیسوفان تحلیلی در حل مسایل فلسفی به کار گرفته شده است و اما ما شاهد کاربرد این روش و تکنیک در فلسفه سنتی نیستیم.

چهارم. فیلسوفان تحلیلی برای اثبات وجود موجوداتی چون کلیات و قضایا به نوعی از برهان تحت عنوان برهان زبان شناختی، استناد می‌کنند که در فلسفه سنتی شناخته شده نیستند. این کتاب می‌تواند راه ما را به سوی فهم این مسایل تا حدودی باز کند و جزئیاتی فراوان در این کتاب طرح و بررسی شده است که در قالب این صورتبندی جای می‌گیرند.

کتاب در سه بخش سامان یافته است. بخش اول از دو فصل تشکیل شده است: فصل اول به تحلیل معناشناختی فیلسوفان تحلیلی از مفهوم هستی اختصاص یافته است. در فصل دوم رویکردهای عمدۀ تحویل‌گرایانه در هستی‌شناسی معرفی شده است. بخش دوم که پرحجم‌ترین بخش کتاب است، از پنج فصل تشکیل شده است و در آن انواع و اقسام موجودات انتزاعی از نگاه فیلسوفان تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش سوم از دو فصل تشکیل شده و در این دو فصل موجودات انضمامی، یعنی موجودات زمان‌مند و مکان‌مند، بحث شده است. مسألۀ عمده‌ای که در این بخش از آن بحث شده است، این است که جزئیات بنیادین و تحویل‌ناپذیری که جهان خارج و انضمامی از آن‌ها تشکیل شده، چه هستند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.